Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí. Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Chính vì vậy, các đối tượng doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa cần phải nhanh chóng chuyển đổi,tìm hiểu các quy định về sử dụng hóa đơn điện tử như quy định viết tắt trên hóa đơn để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất.


Ngày 12/09/2018, Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được Chính phủ ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.  Cũng tại Nghị định này, theo khoản 1 Điều 13, Chính phủ đã quy định Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các trường hợp sau:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp;
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.
Ngoài các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các trường hợp nêu trên, hộ, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng hóa đơn điện tử không mất phí nếu có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh lớn theo như đã nêu tại Nghị định 119 sẽ có tác động tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu và đẩy mạnh công tác áp dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Theo thông tin từ  Bộ Tài chính, trong thời gian tới, Bộ cũng sẽ có một số sửa đổi trong chế độ kế toán đối với khối hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Như vậy có thể thấy, các chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp sớm triển khai hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy rất phù hợp với thực tiễn, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có cơ hội triển khai ứng dụng. Theo thống kê hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã tiến hành thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy, hoặc đang triển khai thực hiện song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy đúng theo quy định.

>> Tips on How to Write an Essay

>> South carolina Vanguard Antivirus security software – How come it is a Good option to Use This kind of Cleaner
Theo quy định tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 thì kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy. Tuy nhiên hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển dổi sớm để sớm có thể làm quen và thích ứng với hình thức hóa đơn mới này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Code Blog by Crimson Themes.